Písecká karta

Písecká karta je elektronický jízdní doklad, který funguje jako elektronická peněženka pro úhradu jízdného na všech linkách MHD v Písku. Cestující pouze nabije v předstihu požadovanou částku hotovosti na kartu nebo zakoupí časový kupón a dále cestuje pohodlně autobusy na linkách bez potřeby hotovosti.

Výhody Písecké karty

 • rychlé a pohodlné odbavení při každodenních cestách městskou dopravou
 • přestup v rámci linek MHD za cenu jediné jízdenky v intervalu do 45 minut po prvním odbavení. V praxi to znamená, že po prvním nastoupení do autobusu můžete dalších 45 minut libovolně přestupovat na další spoje MHD a přitom Vám nebude účtována žádná další jízdenka. *Na kartě je uložen záznam o prvním odbavení a pokud systém rozpozná další odbavení v MHD do 45ti minut, je toto další odbavení zdarma. Využijete v případě, že vaše linka nejede tam, kam potřebujete a musíte přestoupit.
 • Speciální roční jízdenka pro seniory platí od 01.01. do 31.12. daného kalendářního roku bez ohledu na počet jízd uskutečněných v tomto období ; cena jízdenky je 100,- Kč bez ohledu na datum jejího zakoupení v průběhu kalendářního roku, viz ceník jízdného.
 • cenově výhodnější platbu jízdného Píseckou kartou než platbu v hotovosti
 • použití časového kupónu pro odbavení držitele karty a platbu jednorázového jízdného za spolucestující z elektronické peněženky jedinou kartou
 • automatické odbavení jednorázovým jízdným z elektronické peněženky v případě, že cestující nemá na kartě platný měsíční/čtvrtletní kupon
 • větší bezpečnost vašich vložených finančních prostředků - pokud ztratíte čipovou kartu a zažádáte o její zablokování, přeneseme vám zůstatek vaší elektronické peněženky a platný časový kupon na novou kartu.

 Co obsahuje Písecká karta

Čipová karta má velikost standardní bankovní karty a slouží jako jízdní doklad k odbavování cestujících v MHD v Písku. Čipová karta je nepřenosná a jsou na ní uloženy:

 • identifikační údaje cestujícího - jméno, příjmení a datum narození
 • platnost slevy na základě věku držitele
 • údaje o zakoupené časové jízdence
 • údaje o předplaceném finančním kreditu v elektronické peněžence pro úhradu jednorázového jízdného

Veškeré údaje, které jsou uložené na čipové kartě, jsou uloženy současně i v našem systému pro evidenci čipových karet a provedených plateb. Pokud tedy kartu ztratíte, nebo se poškodí, zjistíme vždy konečný zůstatek vaší el. peněženky, nebo nahraný platný kupon a převedeme vám jej na vaši novou kartu.

Údaj "bezkontaktní" znamená, že při odbavování se karta nevkládá do čtecího zařízení (jako je to v případě bankovních karet), ale pouze se přiloží ke čtečímu zařízení na vzdálenost až 5 cm.

K čemu slouží elektronická peněženka?

Elektronická peněženka (EP) je funkce vaší čipové karty, která umožňuje úhradu jednorázových přestupních jízdenek nebo úhradu časových kupónů. Pro aktivaci funkce EP je nutné provést její nabití.

Nabitím EP se rozumí nahrání částky hotovosti do paměti čipové karty, ze které budou následně odečítány ceny zakoupených jednorázových jízdenek, nebo časových kuponů. Naplnění EP lze provést na libovolném předprodejním místě. Seznam předprodejních míst najdete v sekci Jak a kde Píseckou kartu získat.

Nejen rodiče dětí navíc jistě ocení, že u sebe cestující nemusí nosit hotovost, případně papírové jízdenky a i při ztrátě jejich karty bude tato zablokována a hotovost i časový kupon nahrány na novou kartu.

Jak zjistit zůstatek elektronické peněženky (EP)?

Na předprodejním místě

Na libovolném předprodejním místě požádáte obsluhu o zjištění aktuálního zůstatku elektronické peněženky a předáte jí čipovou kartu, aby ji obsluha mohla přiložit ke čtecímu zařízení. Za malý okamžik Vám obsluha sdělí zůstatek Vaší elektronické peněženky.

Při nákupu-dobití kreditu do EP

Pokud si na předprodejním místě dobijete vaši el. peněženku a zaplatíte hotovost, obsluha vám vydá daňový doklad o transakci, kde je uveden starý a nový zůstatek EP

Při odbavení v autobuse

V případě vašeho odbavení v autobuse na linkách MHD jednorázovou jízdenkou z EP Vám řidič autobusu předá doklad o zaplacení, v jehož spodní části vidíte aktuální zůstatek elektronické peněženky

K čemu slouží časový kupón?

V MHD v Písku je od 1. ledna 2010 uznáváno 5 typů časového jízdného pro cestující, kteří využívají MHD pravidelně. Časový kupon umožňuje cestování za paušální cenu bez ohledu na to, jak často cestující spoje MHD využívá. Jedná se o 2 typy plnocenného jízdného a 2 typy zlevněného jízdného.

 • Měsíční síťová jízdenka plnocenná nepřenosná => MHD měsíční jízdenka
 • Čtvrtletní síťová jízdenka plnocenná nepřenosná => MHD čtvrtletní jízdenka
 • Roční síťová jízdenka zlevněná žákovská a studentská nepřenosná
 • Roční síťová jízdenka nepřenosná pro seniory (nad 65 let)

Zlevněné jízdenky a nepřenosné tarify mohou čerpat pouze ty osoby, kterým byl k čipové kartě vydán identifikační průkaz držitele čipové karty.

Měsíční síťovou jízdenku zlevněnou žákovskou a studentskou nepřenosnou mohou využívat děti od 6 do 15 let, žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol za splnění podmínek uvedených v jiném právním předpise, s výjimkou studentů trvale výdělečně činných.

Pololetní síťovou jízdenku zlevněnou žákovskou a studentskou nepřenosnou mohou využívat žáci základních a středních škol za splnění podmínek uvedených v jiném právním předpise , s výjimkou studentů trvale výdělečně činných. Jízdenka platí vždy od 1.2. do 30.6. nebo od 1.9. do 31.1. následujícího kalendářního roku.

Jak a kde Píseckou kartu získat?

Pro získání Písecké karty je nutné odevzdat vyplněný formulář žádosti na libovolném předprodejním místě. Formuláře můžete získat na předprodejních místech nebo stáhnout v PDF formátu na konci této stránky

Spolu se žádostí o vydání Písecké karty je potřeba zažádat na předprodejním místě také o vydání Identifikačního průkazu držitele čipové karty opatřeného fotografií.

Bez Průkazu je možné Píseckou kartu vydat, ale cestující není oprávněn využívat funkce časových kuponů, tzn. odbavování pouze jednorázovými jízdenkami z el. peněženky. Bez předložení Průkazu obsluha dobíjecího místa časový kupon na kartu nenahraje, stejně tak cestující s časovým kuponem je povinen se v autobuse prokazovat Píseckou kartou spolu s platným Průkazem.

Předprodejní místa jsou:

 • Informační kancelář na autobusovém nádraží v Písku
 • Pogr s.r.o. - prodejna potravin a tiskovin na Hradišti
 • Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, Písek

Vaše karta (příp. s Průkazem) bude vyrobena a připravena k vyzvednutí do 3 pracovních dnů na vybraném předprodejním místě

Dobití kreditu EP nebo nahrání časového kuponu je možné provést na výše uvedených předprodejních místech a také v prodejně tisku a tabáku v Třebízského ul, u prodejny Platan

Co dělat při nefunkčnosti nebo ztrátě karty?

Nefunkční čipovou kartu lze reklamovat v Informační kanceláři na AN v Písku při jakékoliv poruše. Reklamovat nelze kartu, která je viditelně mechanicky poškozena. K reklamaci přineste čipovou kartu a doklad o zaplacení poplatku za vydání čipové karty. Karta vám bude bezplatně vyměněna za novou.

V případě ztráty nebo odcizení je možné nechat kartu zablokovat podáním žádosti na předprodejním místě. Vaši kartu zablokujeme, aby nemohla být zneužita neoprávněnou osobou. O zablokování karty může žádat majitel karty nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte vyplněním žádosti o zablokování. Žádost o blokaci karty bude přijata na základě předložení dokladu totožnosti. Platnost blokace karty (kartu nelze použít k odbavení) je od začátku následujícího pracovního dne po podání žádosti.

Zůstatek hotovosti elektronické peněženky a časový kupon bude nahrán držiteli na nově zakoupenou čipovou kartu.

Z důvodu provedení reklamace uschovejte doklad o zaplacení poplatku za vydání čipové karty.

Turistická karta

Pro cestující, kteří navštíví město Písek a chtějí využít levnější jízdné, existuje možnost zapůjčení turistické čipové karty. Jedná se o čipovou kartu, kterou si mohou cestující zapůjčit na vyznačených místech nebo u řidiče autobusu za vratnou zálohu 100 Kč. Na tuto čipovou katu si naplní kredit na požadovaný počet jízd. Výhodou tohoto řešení je nižší cena jízdného oproti zakoupené samostatné jízdence u řidiče autobusu.

 • vydání vratné karty podléhá vratnému poplatku za zapůčení karty
 • vratnou kartou lze hradit pouze jednotlivé elektronické plnocenné jízdné
 • minimální kredit uložený na vratné kartě při jejím vydání je 100,- Kč
 • maximální kredit uložený na vratné kartě je 300,- Kč
 • při odevzdání vratné karty ( není-li karta poškozena nebo jinak znehodnocena) se držiteli karty vrací:
  • vratný poplatek vybraný při zapůjčení karty
 • vratná karta je přenosná a používá se bez identifikačního průkazu držitele čipové karty
 • při ztrátě vratné karty se nevyčerpané jízdné ani vratný poplatek nevrací